บอร์ด LEO อนุมุติออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ดอกเบี้ย 5.75% มูลค่า 255 ล้านบาท ขายให้กับผู้ถือเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 1,255 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ในราคา 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ พร้อมแจกวอแรนท์ LEO-W1 ฟรี จํานวนไม่เกิน 25.50 ล้านหน่วย

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)หรือ LEO เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด)บริษัทเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 65 มีมติอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 255,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวม 255 ล้านบาท

หุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจะเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยให้อัตราดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน โดยหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้จะมีอายุ 1 ปี 9 เดือน และผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถจองซื้อเกินสิทธิ์ได้ โดยบริษัทฯจะจัดสรรให้ตามจำนวนการใช้สิทธิ์ของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการยังได้อนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ(วอแรนต์) ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (LEO-W1)จำนวนไม่เกิน 25.5 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 100 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (LEO-W1)

 

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 22 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ)

ทั้งนี้คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 160 ล้านบาท เป็น 181.25 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 42.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็น 21.25 ล้านบาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 17 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม LEO-W1 จำนวนไม่เกิน 25.5 ล้านหุ้น

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน เวลา 10.00 น. โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2565

 

“วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและ LEO-W1 เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนในการเข้าร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ ASEAN และสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดให้กับบริษัทตามแผนงาน เป็นการเตรียมพร้อมในการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการขยายตัวของยอดขาย ที่ตั้งเป้าเติบโตไว้ 30-35% ที่ 4,700-4,800 ล้านบาท ในปี 2565”นายเกตติวิทย์กล่าว

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market