นายอารภัฏ สังขรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MBKET แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท จาก “MBKET” เป็น “MST”

พร้อมอนุมัติการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัทฯ จากเดิม “บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) เป็น “บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 1 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

“ข้อที่ 1 ชื่อบริษัท “บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)”และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited” และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 1. และข้อ 2. ในหมวดที่ 1 บททั่วไป ซึ่งเกี่ยวกับชื่อของบริษัท และข้อ 66 ในหมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัทฯ ดังกล่าว

ในการนี้ บริษัทฯ แจ้งว่า บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้เปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัทฯ ในหนังสือรับรองเรียบร้อยแล้ว รวมถึงได้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ว และบริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์บริษัทจาก “MBKET” เป็น “MST” ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป