สำนักงานก.ล.ต. เผยภาวะตลาดทุนเดือนกุมภาพันธ์ พบว่า 2 เดือนแรกปี 2565 มีบริษัทเข้าระดมทุนไปแล้ว 4 หลักทรัพย์ มูลค่ารวม 3,043.32 ล้านบาท ทั้งนี้สำนักงานอยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอไอพีโอ (IPO) จำนวน 13 หลักทรัพย์ ซึ่งอยู่สถานะนับ 1 คำขอ จำนวน 4 หลักทรัพย์ ตามลำดับ

วันที่ 19 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2565 มีหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตเสนอขายไอพีโอ (IPO) จำนวน 5 หลักทรัพย์และมีการระดมทุนไปแล้ว 4 หลักทรัพย์คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 3,043.32 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดทุนเป็นแหล่งทุนที่สำคัญและยังมีการระดมทุนผ่านตลาดทุนอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันมีคำขอที่ได้รับอนุญาตและพร้อมเสนอขายไอพีโอ (IPO) จำนวน 7 บริษัท อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอ 13 บริษัท และอีก 57 บริษัท ที่อยู่ระหว่าง Pre-consult สำหรับการระดมทุนผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลมี บริษัท ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอไอซีโอ (ICO) จำนวน 1 บริษัท และมีอีก 26 บริษัท อยู่ระหว่าง Pre-consult

นอกจากนี้ด้านการระดมทุนผ่าน Crowdfunding ในปี 2565 มี บริษัท ที่ดำเนินการสำเร็จแล้ว 58 บริษัท มูลค่ารวม 310.71 ล้านบาท (ผลรวมสะสมการระดมทุนผ่าน Crowdfunding ทั้งสิ้น 154 รายมูลค่า 1,739.30 ล้านบาทการเสนอขายหลักทรัพย์วงแคบของ SME สะสมจนถึงปัจจุบันมีทั้งสิ้น 16 บริษัท มูลค่า 271.33 ล้านบาท) สำหรับตราสารหนี้ภาคเอกชนมีการออกตราสารหนี้ระยะยาวมูลค่า 104,498 ล้านบาท ตราสารหนี้ระยะสั้นมูลค่า 68,839 ล้านบาท (1 ม.ค. 65 – 31 ม.ค. 65) นอกจากนี้ตั้งแต่ต้นปี 2565 มีการออกเสนอขายตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนแล้วมูลค่ากว่า 22,000 ล้านบาท (ผลรวมสะสมทั้งสิ้น 21 บริษัท มูลค่า 323,116.11 ล้านบาท)

ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 28 ก.พ.65 มีไอพีโอ (IPO) จำนวน 4 บริษัท ซึ่งมีมูลค่าการเสนอขายทั้งสิ้น 3,043.32 ล้านบาท โดยมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างและกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร ตามลำดับ

ปัจจุบันสำนักงานอยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอไอพีโอ (IPO) จำนวน 13 หลักทรัพย์ ซึ่งอยู่สถานะนับ 1 คำขอ จำนวน 4 หลักทรัพย์ และมีบริษัทอยู่ระหว่าง Pre-consult ในการระดมทุนผ่านไอซีโอ (ICO) ทั้งสิ้น 26 บริษัท และอยู่ระหว่างพิจารณาคำขอ 1 บริษัท

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance