สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดตัวเว็บเพจ Cyber Resilience ศูนย์รวมข้อมูลให้ความรู้และแจ้งเตือนภัยทางไซเบอร์

วันที่ 31 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดทำเว็บเพจ www.sec.or.th/cyber เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้ และแจ้งเตือนภัยทางไซเบอร์ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Resilience) ให้กับผู้ประกอบธุรกิจในภาคตลาดทุน รวมถึงบริษัทจดทะเบียน และประชาชนที่สนใจ ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ประกอบด้วย 5 หัวข้อหลัก ดังนี้

(1) องค์ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ : รวบรวม บทความ คลิปวิดีโอ infographic และ e-book ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมทั้งประกาศ แนวปฏิบัติ และคู่มือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(2) กิจกรรมด้านไซเบอร์ : รวบรวมข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านไซเบอร์ต่าง ๆ ของ ก.ล.ต.

(3) รายงานเหตุการณ์ภัยคุกคาม : ระบบ Incident report ซึ่งเป็นช่องทางในการรายงานเหตุภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจในภาคตลาดทุน เพื่อช่วยให้การแจ้งเหตุสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

(4) การแจ้งเตือนภัยไซเบอร์ : เผยแพร่ข้อมูลความเสี่ยงและภัยคุกคามต่อผู้ประกอบธุรกิจในภาคตลาดทุน ตลอดจนแนวทางป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

(5) ข่าวสารด้านไซเบอร์ : รายงานข่าวสาร เหตุการณ์ และข้อมูลสถิติของภัยคุกคามด้านไซเบอร์ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

“แม้การหลีกเลี่ยงภัยไซเบอร์เป็นเรื่องที่มีความท้าทาย แต่เราสามารถเตรียมตัวรับมือกับภัยดังกล่าวอย่างมีประสิทธิผลได้ โดยสร้างความตระหนักรู้ให้แก่บุคลากรภายในองค์กรทุกระดับ และผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง” นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance